ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ik ben Tom Herremans,  met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 6, 2380 Ravels  en ondernemingsnummer BE 0744.597.932. 

Je kan me bereiken via het e-mailadres: hallo@tomherremans.com

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons.
 2. Dienstverlener: Tom Herremans
 3. Dienst: de diensten die Tom Herremans levert.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en ik, als Dienstverlener. 
 8. Producten: de producten, documenten, consulting, advies, op maat gemaakte documenten en producten die ik, Tom Herremans, via de website verkoop.
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 10. Website: www.apotheekoporde.be en www.tomherremans.com 
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, online programma’s, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Het Aanbod van de Dienstverlener bestaat uit:

De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of via sociale media, eventueel in combinatie met een persoonlijke offerte. Er wordt BTW aangerekend, al is de Dienstverlener niet verplicht om die bij het Aanbod concreet te vermelden.

3.2. De offerte met het concrete Aanbod, al dan niet aangepast t.g.v. onderhandeling, blijft 30 dagen geldig. Is de offerte tegen de vervaldatum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant meewerkt aan de uitvoering.

Vanaf aanvaarding is de Klant door de Overeenkomst gebonden en is de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. De Dienstverlener kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Betaling van de aangekochte Diensten gebeurt via een factuur gestuurd na uitvoering van de overeenkomst, of onmiddellijk online, waarna een bevestigingsmail en factuur volgt.  Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.

3.5. In het geval dat er meerkosten moeten worden gemaakt die redelijk te verantwoorden zijn, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant bovenop de aanbodprijs. De Klant zal wel op de hoogte gebracht worden alvorens de kosten gemaakt worden.  Dit is het geval voor o.a. een verplaatsingsvergoeding voor het uitvoeren van diensten bij de Klant.

 

Artikel 4 – Levering 

4.1. De leveringstermijn is afhankelijk van de afspraken met de Klant. De uitvoering van de Overeenkomst start op het afgesproken tijdstip. 

Wanneer jij, als Klant, een online cursus of dienst aankoopt en met andere woorden het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som.  Zelfs wanneer de online cursus voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot de volledige betaling moeten overgaan.

4.2. De Diensten worden doorgaans offline geleverd, tenzij de betrokken Dienst anders vereist.  Bij het aankopen van online trainingen en documenten zijn wij, als Dienstverlener, niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.  Jij, als Klant, staat zelf in voor de uitvoering en draagt daar ook de volledige verantwoordelijkheid voor.

4.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

4.4. De Dienstverlener is eveneens niet aansprakelijk wanneer de levertermijn uitloopt door overmacht, waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte.

 

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. Algemeen

5.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankoopt.  

5.2. Uitoefening van het herroepingsrecht

5.2.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring per  e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

5.2.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

5.2.3. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

5.2.4  Het herroepingsrecht geldt niet voor de online producten en templates.  De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Ook geldt het herroepingsrecht niet voor op maat gemaakte documenten en templates.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

6.1. Algemeen

6.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking en constructieve medewerking aan het traject.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching .

6.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

6.1.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

6.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

6.2. Online cursussen/content

6.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

6.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.2.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van zijn ervaring en kennis. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige verbetertechnieken bij te brengen. 

6.2.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 

6.2.5. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

6.3. Fysieke workshops/content

6.3.1. Ingeval van een fysieke workshop moet de Klant haar laptop meenemen. De Klant gaat ook in deze situatie vertrouwelijk om met de gegevens en dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de workshops dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

6.3.2. Wanneer een workshop volzet is, kan het zijn dat een inschrijving niet meer wordt aanvaard of na bevestiging nog wordt afgewezen. De Klant kan zich steeds inschrijven op de wacht-/reservelijst.


Artikel 7 – Vergoeding

7.1. Algemeen

7.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst.  De prijzen staan vermeld op de Website of op de offerte. Er wordt BTW aangerekend, al is de Dienstverlener niet verplicht om die bij het Aanbod concreet te vermelden zolang de Klant geen consument is.

7.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van meerkosten die moeten worden gemaakt die redelijk te verantwoorden zijn. De Klant zal wel op de hoogte gebracht worden alvorens deze kosten gemaakt worden.

7.2. Facturatie en betaling

7.2.1. Als het niet gaat om een dienst of product dat onmiddellijk online dient te worden betaald, zal de Dienstverlener voor de aangekochte Diensten/Producten een factuur sturen en moet deze binnen de 30 dagen worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

In elk geval kan de Dienstverlener de uitvoering van de Diensten uitstellen of opschorten indien en zolang een factuur of voorschot niet is voldaan. 

7.2.2. In geval de Klant een factuur betwist, moet zij de Dienstverlener binnen de 7 dagen na factuurdatum in kennis stellen van haar protest via aangetekende brief, bij gebreke waarvan de betreffende factuur als definitief aanvaard wordt beschouwd.

7.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt een eerste herinnering gestuurd, die 5 dagen geldig blijft. In geval van niet-betaling binnen deze termijn moet de Klant een schadevergoeding betalen van 1 % van het bedrag van de factuur per maand achterstal, met een minimum van 7,5 €.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

8.1.  De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet.

De Klant kan evenwel een wijziging aanvragen, zolang dit op een redelijke manier gebeurt. Eventuele meerkosten worden aangerekend.

8.2. Indien een Klant een bepaalde duur-Overeenkomst wenst te annuleren, zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding etc. conform artikel 1794 BW. Is de uitvoering nog niet begonnen, is annulering evenwel mogelijk in onderling overleg en met eventueel verlaging van het verschuldigde bedrag, doch de Dienstverlener is niet verplicht om dit toe te kennen en kan nog steeds de volledige vergoeding vragen.

Indien een Klant een abonnement/onbepaalde duurovereenkomst zou willen opzeggen, gaat de opzeg in vanaf de maand volgend op de kennisgeving van deze beslissing aan de Dienstverlener.

8.3. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Hieronder valt uiteraard ook wanbetaling. De Dienstverlener zal ingeval van zo’n niet-nakoming wel eerst een ingebrekestelling sturen, waarna de Klant 7 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

8.4. Opzegging of beëindiging gebeurt schriftelijk.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

9.1.2. De Dienstverlener voert de Overeenkomst op zelfstandige en onafhankelijke wijze uit, behoudens redelijke aanwijzingen en feedback van de Klant. Onredelijke aanwijzingen of wijzigingen die van de Dienstverlener buitenproportionele inspanningen zouden vergen, kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener indien deze niet werden gevolgd.

9.1.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

9.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor langere levertermijnen dan voorzien, indien de Klant niet tijdig instructies of informatie doorgeeft.

9.1.5. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt onder aftrek van de gemaakte kosten, naargelang welk bedrag lager is.

9.2. Overmacht 

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht vallen onder meer problemen met de Website (technische, hacking, stroompanne,…). Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waaronder ook onderaannemers, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Tom Herremans is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde (medewerker in loondienst) of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

9.5. Eigen verantwoordelijkheid klant

9.5.1. De Dienstverlener staat de Klant bij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar onderneming. 

 

Artikel 10 – Betwistingen 

10.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten na deze termijn worden niet meer in rekening genomen.

10.2. De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 

11.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener of derden die het gebruik ervan aan de Dienstverlener hebben toegestaan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

11.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel voor en voor zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor de Overeenkomst werd aangegaan. 

11.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door/namens de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

11.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

11.5. Bij schending van deze voorwaarden zal de Klant in ieder geval een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  

12.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

 

Artikel 13– Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van 7.4.1.

13.3. In geval van overtreding van bovenvermelde bepalingen, zal de Dienstverlener een schadevergoeding van 20% van factuur aan de Klant betalen, onder voorbehoud voor de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de werkelijk geleden schade.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 14 – Algemeen 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de opdracht wordt uitgevoerd.